Previous slide
Next slide

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z o.o.

z siedzibą w Skoczowie, przy ul. Krzywej 4, jest jednoosobową spółką w której 100 procent udziałów posiada Gmina Skoczów.

Spółka, z kapitałem zakładowym 765 100 zł, została utworzona 30 września 1992r. pod nazwą Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej „Ciepło” Spółka z o.o.

Zobacz najnowsze wydarzenia

Do 1 stycznia 2014r. podstawę działalności Spółki stanowiły: wytwarzanie ciepła w oparciu o lokalne złoża gazu ziemnego w Dębowcu, przesył i dystrybucja ciepła wyprodukowanego we własnej kotłowni gazowej i zakupionego w Skoczowskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.o. oraz usługi zlecone związane z prowadzoną działalnością.

Dnia 31 grudnia 2013r. kapitał zakładowy Spółki został podwyższony Uchwałą Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników.

Wszystkie nowo ustanowione udziały objęła Gmina Skoczów

i pokryła je aportem w postaci zakładu budżetowego Gminy Skoczów o nazwie: Zarząd Budynków Miejskich.

Po podwyższeniu kapitał zakładowy Spółki wynosi 4 185 097,00 zł.

Firma zmieniła równocześnie nazwę na Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Bielsku Białej VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000118959.

 • Po wniesieniu Zarządu Budynków Miejskich do Spółki podstawę jej działalności stanowią:zaopatrywanie Odbiorców w energię cieplną do ogrzewania i wytwarzania ciepłej wody użytkowej,
 • realizacja inwestycji w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną,
 • przeprowadzanie remontów i modernizacji infrastruktury ciepłowniczej,
 • obsługa nieruchomości komunalnych, w tym:
  – wykonywanie zadań związanych z zabezpieczaniem potrzeb mieszkaniowych wspólnoty samorządowej Gminy Skoczów,
  – administrowanie, zarządzanie budynkami i mieszkaniami, w tym również lokalami socjalnymi, stanowiącymi mieszkaniowy zasób Gminy Skoczów oraz lokalami użytkowymi,
  – wykonywanie remontów bieżących i kapitalnych, modernizacyjnych, a także inwestycji w budynkach i mieszkaniach stanowiących własność Gminy Skoczów,
  – wykonywanie innych zadań publicznych zleconych jej przez Gminę Skoczów.
 • pozostałe rodzaje działalności określone w Akcie Założycielskim.