Zapraszamy do zapoznania się z najnowszymi informacjami Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego.

Dodano:

2024-02-08

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.
43-430 Skoczów, ul. Krzywa 4  tel. 33 479-92-00

Informujemy, że posiadamy wolne lokale użytkowe do wynajęcia :  

Stawki poniższych lokali do negocjacji:
1. Słoneczna 14 – pow. 13,78 m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan. , c.o., brak w.c.

2. Rynek 18 – pow. 11,00 m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan.
3. Sportowa 1 – pow. 235,34 m2 inst. elektryczną, wod-kan., c.o.
4. Krzywa 4 – pow. 21,00m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan., c.o.
5. Krzywa 4 – pow. 32,00m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan., c.o.

Informujemy także, że posiadamy wolne miejsca postojowe na placu parkingowym przy ul. Targowa 9a.

 

Dodano:

2024-01-31

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o. ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na użytkowanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. G. Morcinka dz.807/4 w Skoczowie o powierzchni użytkowej 15,00 m2 na prowadzenie w lokalu działalności handlowo-usługowej.
Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.
Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 06.02.2024r. do godz. 9:00 w sekretariacie Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Skoczowie ul. Krzywa 4, II piętro, w zamkniętych kopertach z adnotacją:
“Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Ustrońska 2w Skoczowie”
Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 06.02.2024r. o godz. 10:00 w siedzibie Spółki Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Krzywa 4 w Skoczowie.
Cena wywoławcza licytacji: 35,00 za m 2 + VAT.
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie przelewu na konto Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. Nr 51 8126 0007 0015 4891 2000 0080 wadium w wysokości 2000,00 zł słownie: dwa tysiące zł 00/100 .
Wpłaty należy dokonać do dnia 06.02.2024r. do godz. 9.00 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji opłat czynszu najmu lub innych należności SPK. Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega oprocentowaniu.
W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby lub instytucje nie zalegające
z opłacaniem danin publicznych, nie posiadające nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz nie posiadające zaległości finansowych wobec:
– Urzędu Skarbowego,
– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
– Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Skoczowie.
– Gminy Skoczów
Oferta musi zawierać:
• dane oferenta,
• określenie sposobu zagospodarowania lokalu,
• oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych,
• oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja,
• dowód uiszczenia wadium,
• klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń,
• podpis oferenta.
• numer konta na które należy zwrócić wpłacone wadium

Szczegółowe informacje można uzyskać w Skoczowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym sp. z o. o. ul. Krzywa 4, Skoczów, tel. 33 479 92 00 wew. 23.
SPK sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.