pk_skoczow-(4)

Najem lokali.

Przetargi, licytacje, odsprzedaże.

Dodano:

25-10-2020

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o. ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na użytkowanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Rynek 15 w Skoczowie o powierzchni użytkowej 118 m2 na prowadzenie w budynku działalności handlowo-usługowej.

Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną, gazową, instalację C.O.

Lokal jest obciążony umową najmu do 31.12.2020r.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 05.11.2020 r. do godz. 12.00 w sekretariacie Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Skoczowie ul. Krzywa 4, II piętro, w zamkniętych kopertach z adnotacją „ Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Rynek 15 w Skoczowie”.

Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 06.11.2020 roku o godz. 11.00 w siedzibie Spółki Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Krzywa 4 w Skoczowie.

Cena wywoławcza licytacji: 22,00 za 1m2 plus VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie przelewu na konto Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. Nr 51 8126 0007 0015 4891 2000 0080 wadium w wysokości 2.500,00 zł / słownie: dwa tysiące pięćset zł 00/100 . Wpłaty należy dokonać dnia 05.11.2020 roku do godz. 12.00. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu.

Oferent, który wygra przetarg, zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji opłat czynszu najmu lub innych należności SPK. Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby lub instytucje nie zalegające z opłacaniem danin publicznych, nie posiadające nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz nie posiadające zaległości finansowych wobec:

– Urzędu Skarbowego,

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

– Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Skoczowie,

– Gminy Skoczów.

Prezes Zarządu

Katarzyna Mosur