pk_skoczow-(4)

Najem lokali.

Przetargi, licytacje, odsprzedaże.

Dodano:

30-11-2021

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. informuje, że posiada wolne lokale użytkowe do wynajęcia :

  1. Rynek 10 -wejście z ul. Bielskiej pow.11.05m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan., brak w.c.,
  2. Słoneczna 14 – pow.13,78m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan. ,C.O., brak w.c.,
  3. Rynek 17 (piwnica) pow.53,22m2 wyposażony w inst. elektryczną z możliwością korzystania z w.c. w korytarzu.

Stawki najmu powyższych lokali są do negocjacji.

Rynek 18 – pow. 11.00m2 wyposażony w inst. elektryczną, wod-kan. w.c.
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie spółki: ul. Krzywa 4, 43-430 Skoczów lub telefonicznie 33  479 92 00

Dodano:

13-01-2022

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o. ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na użytkowanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Krzywa 4 w Skoczowie o powierzchni użytkowej 9,20 m2 na prowadzenie w lokalu działalności handlowo-usługowej.

Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 28.01.2022r. do godz. 11.00 w sekretariacie Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Skoczowie ul. Krzywa 4, II piętro, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Krzywa 4 w Skoczowie”.

Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 28.01.2022r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółki Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego, ul. Krzywa 4 w Skoczowie.

Cena wywoławcza licytacji: 10,00 za m2 + VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie przelewu na konto Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. Nr 51 8126 0007 0015 4891 2000 0080 wadium w wysokości 300,00 zł słownie: trzysta zł 00/100 . Wpłaty należy dokonać do dnia 28.01.2022r. do godz. 11.00. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji opłat czynszu najmu lub innych należności SPK. Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega oprocentowaniu. W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby lub instytucje nie zalegające z opłacaniem danin publicznych, nie posiadające nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz nie posiadające zaległości finansowych wobec:

– Urzędu Skarbowego,

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

– Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Skoczowie,

– Gminy Skoczów.

Oferta musi zawierać:
– dane oferenta,
– określenie sposobu zagospodarowania lokalu,
– oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja,
– dowód uiszczenia wadium,
– klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń, podpis oferenta,
– numer konta na które należy zwrócić wpłacone wadium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Skoczowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o., ul. Krzywa 4, Skoczów, tel. 33 479 92 00 wew.23.

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodano:

13-01-2022

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o. ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na użytkowanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy Rynek 17 w Skoczowie o powierzchni użytkowej 52,48 m2 na prowadzenie w lokalu działalności handlowo- usługowej.

Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 21.01.2022r. do godz. 12.00 w sekretariacie Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Skoczowie ul. Krzywa 4, II piętro, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Rynek 17 w Skoczowie”. Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 21.01.2022r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Krzywa 4 w Skoczowie.

Cena wywoławcza licytacji: 20,00 za m2 + VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie przelewu na konto Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. Nr 51 8126 0007 0015 4891 2000 0080 wadium w wysokości 300,00 zł słownie: trzysta zł 00/100 . Wpłaty należy dokonać do dnia 21.01.2022r. do godz. 12.00 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji opłat czynszu najmu lub innych należności SPK. Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby lub instytucje nie zalegające z opłacaniem danin publicznych, nie posiadające nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz nie posiadające zaległości finansowych wobec:

– Urzędu Skarbowego,

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

– Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Skoczowie,

– Gminy Skoczów.

Oferta musi zawierać:
– dane oferenta,
– określenie sposobu zagospodarowania lokalu,
– oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja,
– dowód uiszczenia wadium,
– klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń, podpis oferenta,
– numer konta na które należy zwrócić wpłacone wadium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Skoczowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o., ul. Krzywa 4, Skoczów, tel. 33 479 92 00 wew.23.

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodano:

13-01-2022

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o. ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na użytkowanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Krzywa 4 w Skoczowie o powierzchni użytkowej 21,00 m2 na prowadzenie w lokalu działalności handlowo- usługowej.

Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 28.01.2022r. do godz. 12.00 w sekretariacie Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Skoczowie ul. Krzywa 4, II piętro, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Krzywa 4 w Skoczowie”.

Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 28.01.2022r. Co godz. 13.00 w siedzibie Spółki Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Krzywa 4 w Skoczowie.

Cena wywoławcza licytacji: 10,00 za m2 + VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie przelewu na konto Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. Nr 51 8126 0007 0015 4891 2000 0080 wadium w wysokości 300,00 zł słownie: trzysta zł 00/100 . Wpłaty należy dokonać do dnia 28.01.2022r. do godz. 12.00 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji opłat czynszu najmu lub innych należności SPK. Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby lub instytucje nie zalegające z opłacaniem danin publicznych, nie posiadające nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz nie posiadające zaległości finansowych wobec:

– Urzędu Skarbowego,

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

– Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Skoczowie,

– Gminy Skoczów.

Oferta musi zawierać:
– dane oferenta,
– określenie sposobu zagospodarowania lokalu,
– oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja,
– dowód uiszczenia wadium,
– klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń, podpis oferenta,
– numer konta na które należy zwrócić wpłacone wadium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Skoczowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o., ul. Krzywa 4, Skoczów, tel. 33 479 92 00 wew.23.

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodano:

13-01-2022

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o. ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na użytkowanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Bielska 1 w Skoczowie o powierzchni użytkowej 15,00 m2 na prowadzenie w lokalu działalności handlowo-usługowej. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 26.01.2022r. do godz. 12.00 w sekretariacie Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Skoczowie ul. Krzywa 4, II piętro, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Bielska 1 w Skoczowie”.

Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 26.01.2022r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Krzywa 4 w Skoczowie.

Cena wywoławcza licytacji: 20,00 za m2 + VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie przelewu na konto Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. Nr 51 8126 0007 0015 4891 2000 0080 wadium w wysokości 300,00 zł słownie: trzysta zł 00/100 . Wpłaty należy dokonać do dnia 26.01.2022r. do godz. 12.00 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji opłat czynszu najmu lub innych należności SPK. Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby lub instytucje nie zalegające z opłacaniem danin publicznych, nie posiadające nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz nie posiadające zaległości finansowych wobec:

– Urzędu Skarbowego,

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

– Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Skoczowie,

– Gminy Skoczów.

Oferta musi zawierać:
– dane oferenta,
– określenie sposobu zagospodarowania lokalu,
– oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja,
– dowód uiszczenia wadium,
– klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń, podpis oferenta,
– numer konta na które należy zwrócić wpłacone wadium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Skoczowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o., ul. Krzywa 4, Skoczów, tel. 33 479 92 00 wew.23.

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.

Dodano:

13-01-2022

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z o. o. ogłasza przetarg ustny, nieograniczony na użytkowanie w drodze zawarcia umowy najmu lokalu użytkowego przy ul. Bielska 12 w Skoczowie o powierzchni użytkowej 19,83 m2 na prowadzenie w lokalu działalności handlowo- usługowej. Lokal użytkowy wyposażony jest w instalację elektryczną, wodno-kanalizacyjną.

Osoby zainteresowane zawarciem umowy najmu mogą składać dokumenty do dnia 27.01.2022r. do godz. 12.00 w sekretariacie Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o.o. w Skoczowie ul. Krzywa 4, II piętro, w zamkniętych kopertach z adnotacją: „ Przetarg na lokal użytkowy przy ul. Bielska 12 w Skoczowie”. Rozpoczęcie licytacji stawki nastąpi w dniu 27.01.2022r. o godz. 13.00 w siedzibie Spółki Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne ul. Krzywa 4 w Skoczowie.

Cena wywoławcza licytacji: 30,00 za m2 + VAT.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie przelewu na konto Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. Nr 51 8126 0007 0015 4891 2000 0080 wadium w wysokości 300,00 zł słownie: trzysta zł 00/100 . Wpłaty należy dokonać do dnia 27.01.2022r. do godz. 12.00 Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu, w ciągu 3 dni roboczych od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu. Oferent, który wygra przetarg zobowiązany jest niezwłocznie do zawarcia umowy najmu oraz dostarczenia wszelkich wymaganych dokumentów, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o wynikach przetargu, pod rygorem utraty wadium. Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na poczet kaucji opłat czynszu najmu lub innych należności SPK. Wadium wpłacane przez oferenta nie podlega oprocentowaniu.

W przetargu mogą brać udział wyłącznie osoby lub instytucje nie zalegające z opłacaniem danin publicznych, nie posiadające nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych oraz nie posiadające zaległości finansowych wobec:

– Urzędu Skarbowego,

– Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,

– Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego sp. z o. o. w Skoczowie,

– Gminy Skoczów.

Oferta musi zawierać:
– dane oferenta,
– określenie sposobu zagospodarowania lokalu,
– oświadczenie o nie zaleganiu z opłacaniem składek wobec US i ZUS, niezaleganiu z opłacaniem danin publicznych, nie posiadaniu nieuregulowanych w terminie zobowiązań cywilnoprawnych, oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem technicznym lokalu oraz projektem umowy najmu i ich akceptacja,
– dowód uiszczenia wadium,
– klauzulę o składaniu fałszywych oświadczeń, podpis oferenta,
– numer konta na które należy zwrócić wpłacone wadium.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Skoczowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o. o., ul. Krzywa 4, Skoczów, tel. 33 479 92 00 wew.23.

Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub odstąpienia od przetargu bez podania przyczyny.