Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://www.spk.net.pl
Data publikacji i aktualizacji
Data publikacji strony internetowej: 23 września 2020 roku
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 23 września 2020 roku

Status pod względem zgodności z ustawą
Strona internetowa jest w części zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Elementy ułatwiające dostępność:
Możliwość obsługi strony z poziomu klawiatury i za pomocą technologii asystujących,
Strona jest dostosowana do urządzeń mobilnych;
Kontrast menu, aktualności oraz treści podstron w stosunku do tła na stronie zapewnia minimalną proporcję 4,5:1;
W zakładce kontakt adresy e-mail są klikalne;
Właściwa struktura nagłówków h1-h6;
Elementy niezapewniające dostępności:
Strona internetowa nie zawiera: „Przejdź do treści”, „Przejdź do wyszukiwarki”, „Przejdź do menu”;
Strona nie zawiera wyszukiwarki oraz mapy strony;
Brak opisów alternatywnych linków;
Treść podstron jest wyjustowana;
Niektóre załączniki w formacie PDF nie są możliwe do odczytu przez narzędzia asystujące i nie posiadają alternatywnych rozszerzeń;
Brak opisów alternatywnych przy zdjęciach i grafikach;
Brak możliwości powrotu do strony głównej z poziomu klawiatury;
Linki zewnętrzne mogą nie zawierać informacji: „strona otwiera się w nowym oknie”;
Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej
Oświadczenie sporządzono dnia: 23 września 2020 roku. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez administratora strony internetowej.

Skróty klawiaturowe
Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Katarzyna Mosur, sekretariat@spk.net.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 334799200. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacje na temat procedury
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp.
Żądanie powinno zawierać:
dane osoby zgłaszającej żądanie,
wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi,
sposób kontaktu.
Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.
Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna
1) Opis dostępności wejścia do budynku Skoczowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Budynek posiada jedno wejście główne, które jest dostosowane do osób niepełnosprawnych. Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie.
2) Opis dostępności korytarzy, schodów, windy i toalet.
Budynek jest wyposażony w toaletę dla osób niepełnosprawnych, która znajduję się z lewej strony po wejściu na 3 piętro. Na klatkach schodowych zamontowane są poręcze. Budynek jest wyposażony w windę.
3) Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętlach indukcyjnych.
Przed wejściem głównym usytuowana jest pochylnia. Budynek nie jest wyposażony w platformę. W budynku nie ma zastosowanych systemów udzielających informacji głosowych oraz pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Breille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabo widzących.
4) Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.
Jest przewidziane miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych.
5) Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.
Do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
6) Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
W Skoczowskim Przedsiębiorstwie Komunalnym spółka z ograniczoną odpowiedzialnością nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
Uwagi końcowe:
Pracownicy są przygotowani do udzielania informacji w kwestii dostępności dla osób z niepełnosprawnościami pod nr tel.: 33 479-92-00, lub na adres poczty elektronicznej sekretariat@spk.net.pl
Podejmowane będą starania w celu oznaczeń kontrastowych na schodach.
Skoczowskie Przedsiębiorstwo Komunalne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością podejmuje możliwe starania, aby budynek spełniał wymagania w zakresie umożliwienia jak najlepszej obsługi osób niepełnosprawnych.